Dyslexie - kinderen
niet vergoede zorg

Inhoud

Aanmelden/werkwijze

Uw kind wordt beoordeeld door het Sociaal Wijkteam of poortwachter en voldoet niet aan de criteria voor vergoede dyslexiezorg, omdat de problematiek niet ernstig genoeg is. Wanneer er daarna toch hardnekkige lees- en schrijfproblemen aanwezig blijven, is de aanvraag voor een niet vergoed dyslexieonderzoek en behandeltraject in het basisonderwijs in uitzonderlijke gevallen mogelijk.

Dossiercheck

Om uw vraag te kunnen beoordelen is een dossiercheck noodzakelijk. Dit om na te gaan of er voldoende reden is voor een vermoeden van dyslexie en er mogelijkheden zijn om een eventuele diagnose dyslexie vast te kunnen stellen.

Hiervoor levert u de volgende documenten aan:

 • Een uitdraai van het leerlingdossier met een overzicht van de CITO-toetsresultaten.
 • Een overzicht van de in de afgelopen 1½ jaar geboden hulp voor lezen en/of spellen op school of door een particuliere Remedial Teacher.
 • De oudervragenlijst van onze website.
 • Eventuele beschikbare aanvullende verslaglegging van eerdere hulpverlening/begeleiding buiten de schoolsituatie.

Beschrijft u in de vragenlijst of:

 • Er sprake zou kunnen zijn van erfelijke risicofactoren voor dyslexie.
 • Er sprake is van eerder vastgestelde spraak/taalproblemen.
 • De lees- en spellingsontwikkeling afwijkt van de vorderingen bij andere schoolvakken.
 • Er redenen zijn voor de behaalde lage(re) scores bij het CITO-volgsysteem.
 • Er sprake is van bijkomende problematiek.

Er volgt naar aanleiding van de pré-intake op uw kosten een adviesgesprek waarin we de mogelijkheden bespreken voor een dyslexieonderzoek of gespecialiseerd dyslexiebehandeltraject.

Het verzoek is de documenten, die nodig zijn voor het kunnen beoordelen van de aanvraag, hieronder te openen, in te vullen en aan te vullen met de beschreven bijlagen. Deze stuurt u ter beoordeling via e-mail naar info@logopediekrebbers.nl 

Door ouders in te vullen en aan te leveren: 

 • Oudervragenlijst  
 • Aanvullende verslaglegging van eerdere externe hulpverlening en remediërende interventies die buiten school plaatsvonden.

Via school de volgende onderwijsdocumenten:

 • Leerlingdossier en LOVS-gegevens.
 • Aanvullende verslaglegging van eerdere hulpverlening en remediërende interventies.

Route voorafgaand aan de aanmelding voor onderzoek

De school heeft een belangrijke taak in een traject van preventie, namelijk:

 • Wanneer er sprake is van niet verwachte aanhoudende lage scores voor lezen en spellen, wordt op school extra begeleiding volgens instructieniveaus aangeboden.
 • Deze begeleiding, welke beschreven wordt in een handelings- of groepsplan, vindt plaats gedurende 3 interventieperiodes, waarbij per periode wordt uitgegaan van minimaal 10 en maximaal 12 weken.
 • In de 1e periode vindt begeleiding plaats op ondersteuningsniveau 2. In de 2e en 3e periode is sprake van meer intensieve hulp op ondersteuningsniveau 3.

Na deze periodes van extra instructie vindt het vergelijkend CITO-toetsmoment plaats. Blijven de scores bij de genormeerde CITO-toetsen op het gebied van lezen en/of spellen niet overeenkomstig het verwachte niveau dan is het zinvol aan de hand van de benodigde documenten een aanvraag voor de beoordeling van een eventueel niet vergoed dyslexieonderzoek en/of dyslexiebehandeling te doen.

DMT 1,2,3: score V- / V- / V-

DMT 1,2,3: score mogelijkheid V-     Spelling SVS: V- of PI: E

Een ernstig woordleesprobleem is een noodzakelijke voorwaarde voor verwijzing. Verwijzing is mogelijk bij ernstige leesproblemen of ernstige lees- en spellingproblemen.

Leerlingen met ernstige spellingproblemen zonder ernstige leesproblemen komen niet in aanmerking voor de vergoede zorg. Bij niet vergoede zorg is onderzoek mogelijk bij ernstige spellingproblemen (3x V- op spelling) en fluctuerende benedengemiddelde leesscores, met aandacht voor het feit dat hogere leesscores atypisch zijn voor de diagnose dyslexie.

Dyslexie-onderzoek

Een niet vergoed dyslexieonderzoek bestaat uit:

Dossieranalyse

 • Het vaststellen van de ernst en de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen.
 • De afweging van het al dan niet uitvoeren van een intelligentieonderzoek In bepaalde gevallen (bijv. bij een net verlopen onderzoek) is het mogelijk geen of verkort intelligentieonderzoek te doen.
 • Het uitsluiten van factoren die de lees- en spellingproblemen kunnen veroorzaken (zoals problemen met gehoor, zicht, onderwijsparticipatie e.d.).
 • Het achterhalen van factoren die de achterstand op het gebied van lezen en spellen verklaren.

Intakegesprek

 • Afname & scoren van het dyslexieonderzoek.
 • Verslaglegging.
 • Een afsluitend adviesgesprek.

Het onderzoek wordt afgenomen door een van onze gekwalificeerde en geregistreerde onderzoekers. Wanneer de diagnose dyslexie volgens de criteria van Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 2016 gesteld wordt, krijgt uw kind een dyslexieverklaring met beschreven noodzakelijke compensaties en dispensaties in het onderwijs.

Houd bij de onderzoeksprocedure rekening met het volgende:

Bij de intake, voorafgaand aan of bij de start van het onderzoek, bespreekt de onderzoeker met de ouder/verzorger de toegestuurde documenten, gestelde voorwaarden uit het dyslexieprotocol en eventuele algemene vragen omtrent het dyslexieonderzoek en eventueel behandeltraject.

Een dyslexieonderzoek (met of zonder intelligentietest) beslaat over het algemeen 2 dagdelen (9.00 uur-12.00 uur en 13.30 uur-16.30 uur, met een eventuele optie voor zaterdagochtend). De onderzoeker zal nauwgezet rekening houden met de werkbelasting van uw zoon/dochter en de taken daarop afstemmen. Een enkele keer is om die reden een extra onderzoeksmoment noodzakelijk.

Het dyslexieonderzoek bestaat uit: een onderzoek naar dyslexietyperende taken, diverse lees- en schrijftesten, enkele talige vaardigheden wat indien nodig aangevuld wordt met een onderzoek naar de intelligentie.

Na afloop van de onderzoeksdagdelen werkt de onderzoeker de bevindingen en ruwe onderzoeksgegevens uit en stuurt deze ter beoordeling naar de regiebehandelaar (orthopedagoog-generalist / GZ-psycholoog). Hieruit wordt de uiteindelijke diagnose vastgesteld en het advies bepaald. Alle kinderen met een dyslexie diagnose krijgen een dyslexieverklaring SDN waarin de ondersteuningsbehoeften worden beschreven. Is aanvullende behandeling aan te bevelen dan stelt men een voorstel voor een maatwerktraject op eigen kosten op.

Na het afgenomen onderzoek krijgt de onderzoeker de tijd voor het schrijven van het concept diagnostiekverslag. Dit verslag wordt wederom ter goedkeuring aan de regiebehandelaar voorgelegd. Wanneer het concept diagnostiekverslag beschikbaar is, kan dit in een persoonlijk gesprek toegelicht en zal daarvoor een afspraak met u gemaakt worden.

Later verwerkt de onderzoeker de feedback van de regiebehandelaar in de definitieve versie van het diagnostiekverslag en de dyslexieverklaring. Wanneer deze gereed zijn, ontvangt u deze samen met informatieve documenten over dyslexie.

Gedurende een eventueel te starten behandeltraject begeleidt de regiebehandelaar de dyslexiebehandelaar aan de hand van opgedane ervaringen en testresultaten.  

Dyslexie-behandeling

Bij sprake van Dyslexie (SDN) start een niet vergoed behandeltraject na overleg met de regiebehandelaar (orthopedagoog-generalist / GZ-psycholoog). Ook leerlingen zonder een dyslexieverklaring kunnen volgens onderstaande opzet behandeling krijgen voor hun lees- en spellingproblemen.

Na overleg met de regiebehandelaar wordt een zorgtraject ingezet, voortgezet of afgesloten.

Iedere behandeling is maatwerk en gaat uit van de sterke kanten van de leerling. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat oefenen zonder resultaat frustrerend werkt en kinderen met dyslexie zelfverzekerder zijn bij de juiste zorg en begeleiding. Het doel bij het intensieve behandeltraject is waarborgen van vertrouwen en moed bij voldoende motivatie.

Gedurende een behandeltraject vinden vergelijkende meetmomenten (eventueel aan de hand van schooltoetsen) plaats, waarmee de behandelaar en regiebehandelaar de voortgang op het gebied van lezen en spellen monitoren.

De behandelaar schrijft op verzoek naar aanleiding van bevindingen en testresultaten een voortgangsverslag, wat de regiebehandelaar beoordeeld en weer van feedback voorziet.

Indien nodig is er aandacht voor psycho-educatie en nazorg.

Opbouw van de training

De gespecialiseerde dyslexiebehandelaar begeleidt het kind met een training op maat om zo de belangrijkste vaardigheden voor het technisch lezen, begrijpend lezen en spellen te verbeteren. De volgende aspecten spelen daarbij een rol. 

Binnen een behandeltraject werken we met het door u aan te schaffen ondersteuningsmateriaal (een TiB-materialenkoffer, F&L-software en regelboekjes midden- en bovenbouw).

Gezien de hardnekkige problematiek is het van belang thuis intensief en dagelijks te oefenen met een co-therapeut.

Indien nodig is er aandacht voor de belangrijkste vaardigheden voor het aanvankelijk lezen en spellen, zoals het luisteren naar een klank, de mondbeweging voelen en de letter zien die erbij hoort. Dit is het meest effectief als het gekoppeld wordt aan daadwerkelijk lezen en spellen.

Iedere dyslexiebehandeling is taakgericht; gericht op het lezen van woorden en teksten en op de (onveranderlijke) spelling. Omdat schrijven ondersteunend kan zijn voor lezen, gaan lezen en spellen binnen een behandeling hand in hand. Ook kan een behandeling bij voornamelijk spellingproblemen alleen gericht zijn op de spelling.

Voor het leren lezen trainen we de letterkennis, synthese en directe woordherkenning van woorden met medeklinkers, medeklinkerclusters en meerlettergrepige woorden.

Binnen de dyslexiebehandeling maken wij gebruik van speciale leesmethodieken om succeservaringen te bevorderen.

Voor de leesontwikkeling is veel lezen / het maken van leeskilometers van belang.

Voor het aanleren van spellingsregels is een goed ingeslepen klanktekenkoppeling essentieel. Als ondersteuning maken we gebruik van de regelboekjes midden- en bovenbouw.

Omdat de oefenstof bij deze unieke training cumulatief is opgebouwd, komen eerder behandelde regels altijd terug in de verdere oefenstof, waardoor deze beter inslijpen.

Het einddoel van technisch lezen is “lezen met begrip”. Binnen de training bieden we strategieën voor begrijpend lezen (voorspellen, visualiseren, samenvatten en vragen stellen). Daarbij spelen Leeswoordenschat, zins-, tekstleestaken en schrijftaken een rol.

Door gebruik te maken van een systematische training op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en spelling verbeteren de scores van getrainde kinderen op lees- en spellingtesten vaak al vanaf het 1e meetmoment in de behandeling en blijkt het werken aan deze voorwaarden een belangrijke factor om het lees- en spellingsproces goed op gang te brengen.

We zijn alert op frustratie en onzekerheid, het opdoen van succeservaringen en het accepteren van en omgaan met het hebben van een lees- en of schrijfprobleem.

Voor een optimaal resultaat stemmen wij de behandeling af op de schoolsituatie en sluiten zo snel als kan aan op de lesstof van de klas.

In voorbereiding op toetsperiodes proberen we aanbevolen hulpmiddelen en dyslexiefaciliteiten uit.

Meer informatie

Toetsen van begrijpend lezen bij dyslectische leerlingen.

Rol ouders/verzorgers

Contact en afstemming met ouders/verzorgers en school

De lijnen tussen behandelaar, ouders/verzorgers en school zijn bij voorkeur kort. Ouders/verzorgers zijn in principe bij alle oefenmomenten in de praktijk en thuis betrokken als co-therapeut. Zo nemen wij hen mee in de oefengang en zijn ze in staat thuisoefeningen te borgen. Bij het onderzoeksverslag zit een op maat geschreven overdracht met passende adviezen voor de schoolsituatie. Door zo snel als kan aan te sluiten op de lees- en spellingsmethodieken die gevolgd worden, werken we daar waar mogelijk samen met de school van het kind.

Tijdens de behandeling

Na iedere 15-20 behandelingen monitoren we de voortgang aan de hand van beschikbare vergelijkende meetgegevens op het gebied van lezen en spellen. De resultaten worden indien nodig besproken met de regiebehandelaar, zodat deze tijdig aanvullende passende adviezen kan geven.

Nazorg

Na afronding van het behandeltraject volgt een eindevaluatie.

Tijdens dit laatste gesprek bespreken we:

 • De eindresultaten.
 • Geven adviezen voor verdere begeleiding thuis en op school.
 • Geven toelichting op de mogelijkheden van de inzet van eventuele hulpmiddelen op het gebied van lezen en spellen.
 • Het laten doorsturen van de resultaten van het eerstvolgende CITO-, DMT- en AVI-meetmoment van eind februari of eind juni. Zo monitoren we, indien wenselijk, een aansluitende periode de ontwikkeling van de leerling.
 • De mogelijkheden van verder oefenen met een huiswerkpakket en de softwaremodule.

Op verzoek schrijven we een eindverslag en een bijlage met persoonlijk gerichte algemene en specifieke korte- en lange termijnadviezen, voor ouders/verzorgers en leerkrachten.

Om eerder geleerde zaken op te frissen en schoolse vaardigheden te trainen is het bij de overgang naar de middelbare school mogelijk deel te nemen aan een Bootcamp. Ook zijn er mogelijkheden voor aansluitende particuliere Remedial Teaching.

Bij eventuele vragen kan men via info@logopediekrebbers.nl contact opnemen met de betreffende onderzoeker of behandelaar.

Vergoeding

Wanneer een achterstand onvoldoende groot is, komt iemand volgens het protocol 3.0 niet in aanmerking voor een vergoed dyslexieonderzoek en -behandeltraject. De kosten hiervoor komen voor rekening van ouders. Dit komt omdat:

 • Er geen sprake is van een vermoeden van ED (Ernstige Dyslexie).
 • Er sprake is van de diagnose Dyslexie SDN (dus niet ernstig). Bij deze diagnose krijgt een kind wel een dyslexieverklaring, maar is behandeling niet vergoed.
 • In deze gevallen behoort de leerling niet tot:
  • De zwakste 6,7% op woordlezen en tot de zwakste 10% op pseudowoord lezen.
  • De zwakste 6,7% op pseudowoord lezen en de zwakste 10% op woordlezen.
  • De zwakste 6,7% op spellen en tot de zwakste 10% op woordlezen.

Op aanvraag (via info@logopediekrebbers.nl) is een offerte voor een maatwerktraject diagnostiek en behandeling mogelijk.

Scroll naar boven