Dyslexie - kinderen
vergoede zorg

Inhoud

Aanmelden/werkwijze

Binnen de gemeente Wijchen fungeert het Sociaal Wijkteam als poortwachter bij de beoordeling van de aangeleverde dossiers.

De Intern Begeleider van de basisschool levert gegevens aan bij schoolmaatschappelijk werk; het Sociaal Wijkteam.

Bij een te onderzoeken dossier, krijgen ouders de mogelijkheid te kiezen voor een aanbieder.

Indien u voor ons kiest, starten we met de intake.

Andere gemeenten binnen de regio Rijk van Nijmegen werken met andere aanmeldingsvoorwaarden.

Afhankelijk van de werkwijze van deze gemeenten, gaan we na of een leerling in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek en starten wij bij de aanmelding de pré-intake, waarin wij het leerlingdossier van school beoordelen aan de hand van de ingevulde schoolvragenlijst met bijbehorende documenten en de aanvullende oudervragenlijst.

Bij een goedgekeurd dossier start een vergoed onderzoekstraject.

Wanneer daaruit blijkt dat er sprake is van ED (Ernstige Dyslexie) komt de leerling in aanmerking voor vergoede behandelingen.

Na verwijzing door de Poortwachter in gemeente Wijchen:

 • Neemt de ouder/verzorger voor aanmelding bij voorkeur via e-mail of telefonisch contact op.
 • Levert men na aanmelding men de ingevulde oudervragenlijst, het groeidocument met bijlagen (=de schoolvragenlijst) aan. Zie hieronder.
 • Plannen we het diagnostisch onderzoek na ontvangst van deze documenten in.

Het verzoek is onderstaande invulformulieren, die nodig zijn voor het kunnen beoordelen van de aanvraag, hieronder te openen en in te vullen. Deze stuurt u via e-mail naar info@logopediekrebbers.nl 

door ouders in te vullen: Oudervragenlijst  

door school in te vullen: Groeidocument+bijlagen (=Schoolvragenlijst)

Route voorafgaand aan de aanmelding voor onderzoek

De school heeft een belangrijke taak in het traject van preventie voordat kinderen doorgestuurd kunnen worden voor een dyslexieonderzoek, namelijk:

 • Wanneer er sprake is van lage scores voor lezen en spellen, wordt op school extra begeleiding volgens niveau 2 – het intensief arrangement en niveau 3 – het zeer intensief arrangement van het dyslexieprotocol aangeboden.
 • Deze begeleiding, welke beschreven wordt in een handelings- of groepsplan, vindt plaats gedurende 3 interventieperiodes, waarbij per periode wordt uitgegaan van minimaal 10 en maximaal 12 weken;
 • In de 1e periode vindt begeleiding plaats op ondersteuningsniveau 2. In de 2e en 3e periode is sprake van meer intensieve hulp op ondersteuningsniveau 3.
 • Na iedere interventieperiode vindt een toetsmoment plaats.
 • Blijven er bij de genormeerde CITO-toetsen op het gebied van lezen en/of spellen sprake van scores overeenkomstig onderstaande tabel dan kan school met instemming van de ouders aan de hand van de benodigde documenten een aanvraag voor dyslexieonderzoek doen bij schoolmaatschappelijk werk (de poortwachter).
 • Vereiste documenten zijn: ingevulde oudervragenlijst en groeidocument met bijlagen (=schoolvragenlijst) met bijbehorende handelingsplannen, scoreoverzichten van het leerling-cito-volgsysteem en eventuele aanvullende andere onderzoeksgegevens).

DMT 1,2,3: score V- / V- / V-

DMT 1,2,3: score mogelijkheid V-     Spelling SVS: V- of PI: E

NB: een ernstig woordleesprobleem is een noodzakelijke voorwaarde voor verwijzing. Verwijzing is mogelijk bij ernstige leesproblemen of ernstige lees- en spellingproblemen.

Leerlingen met ernstige spellingproblemen zonder ernstige leesproblemen komen niet in aanmerking voor de vergoede zorg. Bij niet vergoede zorg is onderzoek mogelijk bij ernstige spellingproblemen (3x V- op spelling) en fluctuerende benedengemiddelde leesscores, met aandacht voor het feit dat hogere leesscores atypisch zijn voor de diagnose dyslexie.

Dyslexie-onderzoek

Wanneer bekend is dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor een dyslexieonderzoek moet u rekening houden met het volgende:

 • Bij de intake, voorafgaand of bij de start van het onderzoek, bespreekt de onderzoeker met de ouder/verzorger de toegestuurde documenten, gestelde voorwaarden uit het dyslexieprotocol en eventuele algemene vragen omtrent het dyslexieonderzoek en eventueel behandeltraject.
 • Een dyslexieonderzoek beslaat over het algemeen 2 dagdelen (9.00 uur-12.00 uur en 13.30 uur-16.30 uur, met een eventuele optie voor zaterdagochtend). De onderzoeker zal nauwgezet rekening houden met de werkbelasting van uw zoon/dochter en de taken daarop afstemmen. Een enkele keer is om die reden een extra onderzoeksmoment noodzakelijk.
 • Het dyslexieonderzoek bestaat uit: een onderzoek naar de intelligentie, dyslexietyperende taken, diverse lees- en schrijftesten en enkele talige vaardigheden.
 • Na afloop van de onderzoeksdagdelen werkt de onderzoeker de bevindingen en ruwe onderzoeksgegevens uit en stuurt deze ter beoordeling naar de regiebehandelaar (orthopedagoog-generalist / GZ-psycholoog). Hieruit wordt de uiteindelijke diagnose vastgesteld. Alle kinderen met een dyslexie diagnose krijgen een dyslexieverklaring. Wanneer er sprake is van ED (Ernstige Dyslexie) komt uw zoon/dochter in aanmerking voor mogelijkheden van vergoede behandeling welke net zoals het onderzoek vergoed worden door de gemeente.  Is er sprake van dyslexie, maar geen ED (Ernstige Dyslexie) dan is behandeling op eigen kosten volgens een maatwerktraject uiteraard bespreekbaar.
 • Na vaststelling van de diagnose krijgt de onderzoeker de tijd voor het schrijven van het concept diagnostiekverslag. Dit verslag wordt wederom ter goedkeuring aan de regiebehandelaar voorgelegd. Wanneer het concept diagnostiekverslag beschikbaar is, kan er in principe gestart worden met de voor uw zoon/dochter passende behandeling en zal daarvoor een afspraak met u gemaakt worden.
 • Daarnaast verwerkt de onderzoeker de feedback van de regiebehandelaar in de definitieve versie van het diagnostiekverslag en de dyslexieverklaring. Wanneer deze gereed zijn, ontvangt u deze samen met informatieve documenten over dyslexie.  
 • Wanneer toelichting op het verslag zinvol is, wordt een oudergesprek met de onderzoeker ingepland.

Bij sprake van Ernstige Dyslexie (ED) start een vergoed behandeltraject:

 • Uw zoon/dochter heeft bij voldoende voortgang en motivatie afhankelijk van de spreiding in behandelingen recht op 1½ tot 2 vergoede behandeljaren.
 • Gedurende een behandeljaar vindt er na 15 tot 20 behandelingen een hertest plaats om de voortgang op het gebied van lezen en spellen te bepalen.
 • De behandelaar schrijft naar aanleiding van de testresultaten een voortgangsverslag, wat weer wordt beoordeeld en van feedback voorzien door de regiebehandelaar.

In overleg met de regiebehandelaar wordt een zorgtraject voortgezet of afgesloten.

Dyslexie-behandeling

Bij sprake van Ernstige Dyslexie (ED) start een vergoed behandeltraject:

 • Uw zoon/dochter heeft bij voldoende voortgang en motivatie afhankelijk van de behandelfrequentie recht op 1½ tot 2 vergoede behandeljaren.
 • Gedurende een behandeljaar vindt er na 15 tot 20 behandelingen een hertest plaats om de voortgang op het gebied van lezen en spellen te bepalen.
 • De behandelaar schrijft naar aanleiding van de testresultaten een voortgangsverslag, wat wordt beoordeeld en van feedback voorzien door de regiebehandelaar.
 • In overleg met de regiebehandelaar wordt een zorgtraject voortgezet of afgesloten.

Bewezen is dat kinderen gedurende de dag fit zijn en uitleg dan beter beklijft. Om die reden vindt de behandeling bij voorkeur overdag / tijdens schooltijden plaats. Dit is toegestaan binnen het dyslexieprotocol, omdat je met de juiste uitleg toch vooruitgang bereikt in lezen en spellen.

Iedere behandeling is maatwerk en gaat uit van de sterke kanten van de leerling. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat oefenen zonder resultaat frustrerend werkt en kinderen met dyslexie zelfverzekerder zijn bij de juiste zorg en begeleiding. Het doel bij het intensieve behandeltraject is waarborgen van vertrouwen en moed bij voldoende motivatie.

Gedurende het behandeltraject is er aandacht voor psycho-educatie en nazorg.

Ook later gestarte dyslexiebehandelingen blijken nuttig.

Opbouw van de training

De gespecialiseerde dyslexiebehandelaar begeleidt het kind met ED met een training op maat om zo de belangrijkste vaardigheden voor het technisch lezen, begrijpend lezen en spellen te verbeteren. De volgende aspecten spelen daarbij een rol.

Binnen een behandeltraject werken we met het door u aan te schaffen ondersteuningsmateriaal (een TiB-materialenkoffer, F&L-software en regelboekjes midden- en bovenbouw).

Gezien de hardnekkige problematiek is het van belang thuis intensief en dagelijks te oefenen met een co-therapeut.

Indien nodig is er aandacht voor de belangrijkste vaardigheden voor het aanvankelijk lezen en spellen, zoals het luisteren naar een klank, de mondbeweging voelen en de letter zien die erbij hoort. Dit is het meest effectief als het gekoppeld wordt aan daadwerkelijk lezen en spellen.

Iedere dyslexiebehandeling is taakgericht; gericht op het lezen van woorden en teksten en op de (onveranderlijke) spelling. Omdat schrijven ondersteunend kan zijn voor lezen, gaan lezen en spellen binnen een behandeling hand in hand.

Voor het leren lezen trainen we de letterkennis, synthese en directe woordherkenning van woorden met medeklinkers, medeklinkerclusters en meerlettergrepige woorden.

Binnen de dyslexiebehandeling maken wij gebruik van speciale leesmethodieken om succeservaringen te bevorderen.

Voor de leesontwikkeling is veel lezen / het maken van leeskilometers van belang.

Voor het aanleren van spellingsregels is een goed ingeslepen klanktekenkoppeling essentieel. Als ondersteuning maken we gebruik van de regelboekjes midden- en bovenbouw.

Omdat de oefenstof bij deze unieke training cumulatief is opgebouwd, komen eerder behandelde regels altijd terug in de verdere oefenstof, waardoor deze beter inslijpen.

Het einddoel van technisch lezen is “lezen met begrip”. Binnen de training bieden we strategieën voor begrijpend lezen (voorspellen, visualiseren, samenvatten en vragen stellen). Daarbij spelen Leeswoordenschat, zins-, tekstleestaken en schrijftaken een rol.

Door gebruik te maken van een systematische training op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en spelling verbeteren de scores van getrainde kinderen op lees- en spellingtesten vaak al vanaf het 1e meetmoment in de behandeling en blijkt het werken aan deze voorwaarden een belangrijke factor om het lees- en spellingsproces goed op gang te brengen.

We zijn alert op frustratie en onzekerheid, het opdoen van succeservaringen en het accepteren van en omgaan met het hebben van een lees- en of schrijfprobleem.

De ingezette training vormt over het algemeen een onmisbare (eerste) stap in het verdere begeleidingsproces.

Voor een optimaal resultaat werken wij daar waar mogelijk samen met school, stemmen de behandeling af op de schoolsituatie en sluiten zo snel als kan aan op de lesstof van de klas.

In voorbereiding op toets-periodes proberen we aanbevolen hulpmiddelen en dyslexiefaciliteiten uit.

Meer informatie

Toetsen van begrijpend lezen bij dyslectische leerlingen.

Rol ouders/verzorgers

Contact en afstemming met ouders/verzorgers en school

De lijnen tussen behandelaar, ouders/verzorgers en school zijn kort. Ouders/verzorgers zijn bij voorkeur bij alle oefenmomenten in de praktijk en thuis betrokken als co-therapeut. Zo nemen wij hen mee in de oefengang en zijn ze in staat thuisoefeningen te borgen. Bij het onderzoeksverslag zit een op maat geschreven overdracht met passende adviezen voor de schoolsituatie. Door zo snel als kan aan te sluiten op de lees- en spellingsmethodieken die gevolgd worden, werken we nauw samen met de school van het kind.

Tijdens de behandeling

Na iedere 15-20 behandelingen vindt opnieuw een vergelijkende meting van de verschillende lees- en schrijftesten plaats. De resultaten volgen in een, door de regiebehandelaar beoordeeld en van feedback voorzien voortgangsverslag wat aan de ouders/verzorgers en indien wenselijk ook op school wordt toegelicht.

Nazorg

Na afronding van het behandeltraject (wat afhankelijk van de behandelfrequentie 1½  tot 2 jaar kan duren) volgt een eindevaluatie waarbij we een eindverslag en een bijlage met persoonlijk op het kind gerichte algemene en specifieke korte- en lange termijnadviezen voor ouders en leerkrachten verstrekken.

Tijdens het laatste gesprek met kind, ouders/verzorgers en school bespreken we:

 • De eindresultaten.
 • Geven adviezen voor verdere begeleiding thuis en op school.
 • Waar nodig de inzet van eventuele hulpmiddelen op het gebied van lezen en spellen.
 • Het later doorsturen van de resultaten van het eerstvolgende CITO-, DMT- en AVI-meetmoment van eind februari of eind juni. Zo kunnen we de ontwikkeling van de leerling nog een periode monitoren.
 • De mogelijkheden van verder oefenen met een huiswerkpakket en de softwaremodule.

Aansluitend aan een vergoed dyslexiebehandeltraject bestaan mogelijkheden voor particuliere nazorg in de vorm van niet vergoede zorg/Remedial Teaching.

Om eerder geleerde zaken op te frissen en schoolse vaardigheden te trainen is het bij de overgang naar de middelbare school mogelijk deel te nemen aan een Bootcamp.

Bij eventuele vragen kan men via info@logopediekrebbers.nl contact opnemen met de betreffende onderzoeker of behandelaar.

Vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding van het dyslexieonderzoek in het basisonderwijs bij kinderen tussen 7 en 13 jaar

De volgende prestaties worden vergoed vanuit het budget van de gemeente:

 • Dyslexie diagnostiek als er sprake is van een vermoeden van ED (Ernstige Dyslexie) met een beschikking van de gemeente.
 • Dyslexie behandeling als er sprake is van ED (Ernstige Dyslexie).

De volgende prestaties worden niet vergoed​:

 • Dyslexie diagnostiek als er geen sprake is van een vermoeden van ED (Ernstige Dyslexie).
 • Dyslexie behandeling als er sprake is van Dyslexie SDN
  (op aanvraag is een offerte voor een maatwerktraject mogelijk).

Toelichting voorwaarden voor vergoeding van het dyslexieonderzoek in het basisonderwijs

Krebbers Logopedie-Dyslexie heeft contracten met de gemeenten van regio Nijmegen. Onderzoek naar dyslexie wordt onder de volgende voorwaarden vergoed door de gemeente:

 • Er is een leeftijdscriterium. De aanmelding voor het onderzoek dient plaats te vinden voor de 13e verjaardag waarbij een kind nog op de basisschool moet zitten.
 • Onvoldoende effect op de begeleiding van school na 2 remediërende periodes op ondersteuningsniveau 2 en 3 met een remediërende lees en/of spellingmethode.
 • De ernst van de leesproblemen. De leesprestaties moeten bij 3 opeenvolgende meetmomenten uitkomen op een score V- of E (scores die passen bij de zwakste 10% scorende kinderen).

Voorwaarden voor vergoeding van de dyslexiebehandeling in het basisonderwijs na een uitgevoerd dyslexieonderzoek

Onder het protocol 3.0 kijkt de onderzoeker in het onderzoek nauwkeurig of de achterstand voldoende groot is om voor vergoede behandeling in aanmerking te komen. Dat kan op 3 manieren:

 • De leerling behoort tot de zwakste 6,7% op woordlezen en tot de zwakste 10% op pseudowoord lezen.
 • De leerling behoort tot de zwakste 6,7% op pseudowoord lezen en de zwakste 10% op woordlezen.
 • De leerling behoort tot de zwakste 6,7% op spellen en tot de zwakste 10% op woordlezen.

Wanneer de uitkomst van een vergoed onderzoek ED (Ernstige Dyslexie) is, krijgt een kind een dyslexieverklaring en wordt behandeling vergoed.

Bij de diagnose dyslexie SDN (dus niet ernstig) krijgt een kind wel een dyslexieverklaring, maar wordt behandeling niet vergoed.

Scroll naar boven